Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap PDC RBX B.V. (Pulse DC) (in deze Algemene Voorwaarden verder ook aan te duiden als ‘Pulse’) te Eindhoven.

ALGEMENE BEPALINGEN

1 Definities

De onderstaande, met een hoofdletter weergegeven, definities hebben de betekenis in deze Algemene Voorwaarden zoals hieronder weergegeven, tenzij daarvan in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst wordt afgeweken.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Pulse B.V.

Berichten: Alle vormen van communicatie, zoals maar niet beperkt tot e-mail, sms, uitbellen en WhatsApp die door of namens de Klant worden verzonden.

Diensten: Alle diensten die Pulse verleent aan de Klant, waaronder maar niet beperkt tot messaging diensten (SMS, email, uitbellen, print) en webdiensten (betalingen en overige transacties).

Gebruiker: De op grond van de Overeenkomst geautoriseerde gebruiker van de Diensten die bij Klant in dienst is of anderszins binnen de organisatie van Klant werkzaam is.

Ingangsdatum: De datum die in de Overeenkomst is opgenomen waarop de Overeenkomst in gaat.

Initiële Jaar: Het kalenderjaar waarin de Klant de Overeenkomst met Pulse heeft gesloten.

Klant: De klant die van Pulse Diensten afneemt dan wel het recht heeft verkregen om het Product te gebruiken.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst (aanbiedingen, opdrachten en uitvoering daarvan) die tussen Pulse en de Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Persoonsgegevens: De tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van de Diensten en/of de SMS-diensten.

Product: De door Pulse beschikbaar gestelde SAAS-oplossing.

SLA: Service Level Agreement

Dienst: Betekent de dienst, beschikbaar via de Pulse Connected Engine, die opgebouwd en ontworpen is om de Klant in staat te stellen om via diverse communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot SMS en e-mail, te communiceren met debiteuren en/of klanten van de Klant.

Toegangscode: Code door Pulse beschikbaar gesteld aan de Klant, bestaande uit accountnamen, gebruikersnamen en wachtwoorden.

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Pulse en de Klant waarop Pulse deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pulse voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldend indien Pulse uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke bedingen heeft ingestemd. Afwijkingen gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig mochten zijn blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Pulse en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Pulse zijn vrijblijvend. Pulse is pas gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft bevestigd (al dan niet in de vorm van een Overeenkomst.

3.2 Indien Pulse niet op de vierde werkdag na de verzending van de Opdrachtbevestiging (al dan niet in de vorm van een Overeenkomst) als genoemd in artikel 3.1 schriftelijk bezwaar naar aanleiding hiervan heeft ontvangen, worden de Opdrachtbevestiging (al dan niet in de vorm van een Overeenkomst) alsmede deze Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard door de Klant.

3.3 Indien bij aanvaarding door de Klant wordt afgeweken van het door Pulse gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Pulse aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Pulse een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 wederom van toepassing zullen zijn.

3.4 Door Pulse mondeling dan wel schriftelijk verstrekte informatie zoals afbeeldingen, toepassingsmogelijkheden, gebruiksinstructies en/of (incidentele) adviezen, is vrijblijvend, tenzij Pulse ter zake van een bepaalde aanbieding of bestelling uitdrukkelijk schriftelijk anderszins heeft bevestigd.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Pulse niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website van Pulse, in folders of publicaties van Pulse binden Pulse niet.

4 Duur van de Overeenkomst

4.1 In het geval de Overeenkomst geen specifieke bepaling bevat ten aanzien van de duur van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar, welke ingaat op de Ingangsdatum. Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Klant is uitgesloten, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald.

4.2 Tenzij in de Overeenkomst anders overeengekomen, wordt de duur van de Overeenkomst steeds stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd plus de duur tot en met de laatste dag van dat betreffende kalenderjaar, tenzij de Klant of Pulse de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de betreffende periode.

5 Prijzen en betaling

5.1 De prijzen voor de levering van Diensten en/of het gebruik van het Product zijn nader gespecificeerd in de Overeenkomst tussen Pulse en de Klant. De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW en enige andere van overheidswege vastgestelde belasting.

5.2 Pulse behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen en tarieven voor de Diensten en/of het gebruik van het Product aan te passen door middel van een schriftelijke kennisgeving conform de CBS Index voor Zakelijke Dienstverlening.

5.3 Facturen zullen door de Klant worden betaald overeenkomstig de voor de aanbieding geldende betalingscondities zoals nader uiteengezet in de Overeenkomst.

5.4 Bezwaren ten aanzien van een factuur dienen binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Pulse gemeld te zijn.

5.5 Indien de Klant in gebreke blijft met de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is dan wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de Klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Pulse de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

5.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Pulse op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 De Klant heeft niet het recht om enige factuur van Pulse te verrekenen.

5.9 De Klant is niet gerechtigd om haar betalingsverplichtingen op te schorten.

6 Licentierechten

6.1 Pulse verleent hierbij - waar toepasselijk mede namens haar licentiegevers - aan de Klant een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de Dienst en/of het Product te gebruiken voor het communiceren van Berichten aan abonnees dan wel klanten van Klant voor de duur van de Overeenkomst conform de voorwaarden en de doeleinden zoals aangegeven in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Bij beëindiging van een tussen Pulse en de Klant gesloten Overeenkomst, eindigt het gebruiksrecht van de Klant. De Klant dient direct alle gebruik van de Diensten en/of Producten inclusief daarbij behorende documentatie te staken en gestaakt houden.

7 Diensten en Dienstenniveaus

7.1 Pulse verleent gedurende de duur van de Overeenkomst aan Klant de Diensten zoals nader gespecificeerd en omschreven in de Overeenkomst.

7.2 Pulse spant zich ervoor in dat gedurende de duur van de Overeenkomst (inclusief verlenging daarvan) de door of namens haar krachtens de Overeenkomst te verlenen Diensten en de resultaten daarvan zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties zoals vastgelegd in de SLA.

7.3 Klant gebruikt de Diensten en/of het Product uitsluitend voor doeleinden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

8 Voorwaarden Diensten en/of Product

8.1 Indien het voor het gebruik van de Diensten en/of het Product noodzakelijk is dat de Klant aan bepaalde voorwaarden voldoet, zal dit in de Overeenkomst worden opgenomen.

8.2 Klant is zelf verantwoordelijk, ten behoeve van de te leveren Diensten en/of het gebruik van het Product, om bepaalde apparatuur en/of programmatuur te installeren en aan te schaffen dan wel aanvullende diensten te laten verrichten, tenzij in de Overeenkomst is bepaald dat Pulse daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

8.3 In het geval Pulse verantwoordelijk is als bedoeld in het vorige lid, zal Klant ervoor zorgen dat zij beschikt over voldoende rechten (waaronder noodzakelijk licentierechten) met betrekking tot benodigde apparatuur en programmatuur, tenzij Pulse in de Overeenkomst heeft aangegeven dat zij of haar toeleveranciers beschikken over de noodzakelijk rechten voor de installatie van apparatuur en programmatuur, en aan Klant op basis daarvan een gebruikslicentie kan verschaffen.

9 Berichten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Pulse nimmer aansprakelijk voor de inhoud van enig Bericht dat door middel van de Diensten en/of het Product wordt verspreid, vertoond of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Pulse garandeert dan ook op geen enkele wijze de volledigheid, correctheid of bruikbaarheid van een bericht.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Klant volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten alsmede de als gevolg daarvan geldende (wettelijke) voorschriften die door middel van de Diensten en/of het Product worden verspreid, vertoond of anderszins ter beschikking worden gesteld. Klant vrijwaart Pulse voor iedere aanspraak (zowel tot schadevergoeding als vergoeding van kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand) van een derde partij die stelt dat een Bericht inbreuk maakt op enig recht (van intellectuele eigendom) dan wel anderszins onrechtmatig is jegens deze derde partij.

9.3 In het geval van een aanspraak als bedoeld in het tweede lid, heeft Pulse het recht om, zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, de betreffende Berichten te verwijderen, ontoegankelijk te maken alsmede, op verzoek van de betreffende derde partij, de gegevens van Klant te verstrekken.

10 Uitvoering van de Overeenkomst

10.1 Alle verbintenissen van Pulse voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.

10.2 Pulse zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap/techniek.

10.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pulse het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.4 Pulse is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Product en/of Dienst (tijdelijk) te blokkeren of bepaalde functies van het Product en/of Dienst (tijdelijk) uit te schakelen, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van het Product en/of de Dienst. De Klant heeft, indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van het Product en/of Dienst niet onredelijk lang is, geen recht op schadevergoeding van Pulse. Pulse spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de Klant tijdig inlichten.

11 Wijziging van de Overeenkomst

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

11.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pulse zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

11.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Pulse de Klant hierover van tevoren inlichten.

12 Verplichtingen van de Klant en de Gebruiker

12.1 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur, programmatuur dan wel andere voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke vereisten, waarvan Pulse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Pulse worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld en/of door Klant uitgevoerd.

12.2 De Diensten en/of het Product welke door Pulse krachtens de Overeenkomst worden verleend mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom.

12.3 Klant is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen alle gebruik door Gebruiker – dat door haar en de Gebruiker wordt gemaakt van de Diensten en/of het Product en de aan hem of haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Gebruiker verwacht mag worden.

12.4 Klant stelt Pulse zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Gebruiker. Klant en/of Gebruiker dienen zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens Pulse worden verstrekt.

12.5 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Pulse staan of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Pulse in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Onder opschorting van de Overeenkomst wordt tevens begrepen het (tijdelijk) blokkeren van de toegang tot het Product en/of Dienst en het (tijdelijk) uitschakelen van bepaalde functies van het Product of Dienst. Voor de gevolgen van de opschorting zal Pulse nimmer aansprakelijk zijn jegens de Klant.

12.6 De Klant is gehouden Pulse onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

12.7 De Klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Pulse onmogelijk maakt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

13 Verplichtingen Pulse

13.1 Pulse spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Diensten en/of het Product. Pulse staat echter uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren van telecommunicatieverbindingen.

13.2 Pulse spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Diensten en/of het Product zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van de Klant wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie.

13.3 Op Pulse rust uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

13.4 In geen geval garandeert Pulse:

  • onbelemmerde toegang tot de Diensten en/of het Product;
  • correcte en onbeschadigde datatransmissie;
  • ongestoord en ononderbroken gebruik van de Diensten en/ of het Product;
  • de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Product en/of de Diensten.

13.5 Pulse is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

14 Gebruik Diensten en/of Product

14.1 Het is Klant en/of Gebruiker niet toegestaan het Product en/of de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-) pornografie;
  • (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen.

14.2 Het is Klant en/of Gebruiker niet toegestaan zijn of haar gebruikersnaam en/of toegangscode (als bedoeld in artikel 15), de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Pulse hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele gebruikersnaam en Toegangscode.

14.3 Gebruiker draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van het product en/of de Diensten mogelijk te maken.

14.4 Pulse heeft het recht de Diensten c.q. de verleende gebruiksrechten ten aanzien van het Product (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Klant en/of Gebruiker enige verplichting jegens Pulse niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Pulse zal Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Pulse kan worden verlangd.

14.5 Voor de gevolgen van het vorige lid zal Pulse nimmer aansprakelijk zijn jegens Klant en/of derden.

15 Toegangscodes

15.1 Pulse verschaft aan de Klant een Toegangscode, door middel waarvan deze toegang krijgt tot de Dienst en/of het product. De Toegangscodes zijn geheim. De Klant neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan de Klant verstrekte Toegangscodes.

15.2 Het is de Klant niet toegestaan zijn Toegangscode of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of in gebruik te geven, tenzij Pulse hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

15.3 Indien Pulse constateert of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden derden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Toegangscodes (onbevoegd gebruik), of indien de Klant Pulse van een zodanig gebruik telefonisch, schriftelijk of anderszins op de hoogte stelt, zal Pulse de toegang door middel van de bewuste Toegangscodes tot de Dienst en/of het Product onmiddellijk blokkeren. Pulse brengt de Klant onmiddellijk van het onbevoegd gebruik en de blokkering op de hoogte, hetgeen nadien zo spoedig mogelijk schriftelijk door Pulse wordt bevestigd.

15.4 Pulse stelt de Klant zo spoedig mogelijk en wel binnen 24 uur na blokkering vervangende Toegangscodes ter beschikking.

15.5 Indien het onbevoegde gebruik van Toegangscodes aan de Klant moet worden toegerekend, dient de Klant de aan blokkering en vervanging verbonden daadwerkelijk gemaakte technische en administratieve kosten aan Pulse te vergoeden en de daadwerkelijk gemaakte kosten van het onbevoegde gebruik. Aan de Klant toe te rekenen onbevoegd gebruik wordt tot het tijdstip waarop de toegang tot de Dienst en/of het Product door Pulse geblokkeerd is of, indien dat een vroeger tijdstip is, het tijdstip waarop de toegang tot de Dienst en/of het Product redelijkerwijs door Pulse geblokkeerd had moeten zijn, door de Klant betaald tegen het normaal geldende tarief.

16 Beheer

16.1 Pulse is gerechtigd de Diensten c.q. (de gebruiksrechten met betrekking tot het) Product te wijzigen.

16.2 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Pulse aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Klant, zal zo spoedig mogelijk aan Klant kenbaar worden gemaakt. Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade.

16.3 Pulse behoudt zich het recht voor om (het gebruik van) de Diensten en/of het gebruik van het Product op te schorten danwel te beëindigen, indien deze een storing c.q. vertraging van systemen van Pulse veroorzaakt. Pulse beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Klant de toegang blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

16.4 Pulse is gerechtigd de Diensten en/of het Product (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Pulse te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten en/of het Product zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant of Gebruiker jegens Pulse ontstaat. Voorzover redelijkerwijze mogelijk zal Pulse Klant hiervan op de hoogte stellen.

16.5 Pulse is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login Procedure zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Klant en/of Gebruiker jegens Pulse ontstaat. Pulse zal in een dergelijk geval Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

17 Levering en leveringstermijn

17.1 De door Pulse opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

17.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Pulse slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te rekenen.

17.3 In het geval dat een door Pulse met de Klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

18.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie over door Pulse geleverde en/of ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten geldt zonder meer als vertrouwelijk.

18.3 De Klant is ermee bekend dat het ter beschikking gestelde Product en Diensten en informatie daarover vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Pulse of diens licentiegevers bevatten. De Klant verbindt zich informatie over de Producten en Diensten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Klant die niet noodzakelijkerwijs de Producten en Diensten behoeven te gebruiken.

18.4 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden is toegestaan ter beschikking stellen aan derden.

18.5 Beide partijen zullen hun personeel en eventuele derden schriftelijk verplichten deze bepalingen na te leven.

18.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pulse gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Pulse zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pulse niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18.7 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen van de details van hun Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden melding maken.

19 Rechten van intellectuele en industriële eigendom

19.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten, Diensten, alsook analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc. alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Pulse of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

19.2 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van het Product.

19.3 De Klant zal nooit de intellectuele eigendomsrechten van Pulse betwisten, noch iemand anders bijstaan dit te doen, noch iets anders doen wat de rechten van intellectuele eigendom van Pulse of de waarde daarvan in gevaar brengt of vermindert.

19.4 Het is Pulse toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten en Diensten. Indien Pulse door middel van technische bescherming de Producten en/of Diensten heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

19.5 Indien de Klant programmatuur gebruikt en/of ontwikkelt dan wel als de Klant het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te gebruiken en/of ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Pulse ter beschikking gestelde Producten informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal de Klant Pulse schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Pulse zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de Klant de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de Klant eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vermogen van Producten om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur en/of apparatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

20 Vrijwaring

20.1 Pulse zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Pulse zelf of door Pulse in haar opdracht ontwikkelde Producten en/of Diensten inbreuk maakt/maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant Pulse onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Pulse. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Pulse verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

20.2 Deze verplichting tot vrijwaring genoemd in dit artikel vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de Producten en/of Diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

20.3 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Pulse zelf of in opdracht van Pulse ontwikkelde Producten en/of Diensten inbreuk maakt/maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Pulse een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Pulse naar haar eigen oordeel: (i) de rechten voor de Klant verwerven; of (ii) het inbreuk makende onderdeel van het Product en/of Diensten aanpassen of vervangen zodat de Klant gebruik kan maken van vergelijkbare functionaliteit. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Pulse wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Pulse voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Producten en/of Diensten op een andere wijze dan waarvoor de Producten en/of Diensten zijn ontwikkeld of bestemd.

21 Aansprakelijkheid

21.1 Pulse aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

21.2 Pulse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Pulse is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pulse kenbaar behoorde te zijn.

21.3 Pulse niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud aan of in verband met de Producten en Diensten. Het verzenden van gegevens en informatie via datacommunicatielijnen zoals telefoonlijnen, kabel of draadloze verbindingen, geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor risico van de Klant die zich van die communicatiemiddelen bedient.

21.4 Pulse is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van opschorting van haar verplichtingen (waaronder de beperking van het gebruik van Producten en/of Diensten), beëindiging van de Overeenkomst, indien een en ander in redelijkheid is geschied.

21.5 Pulse is niet aansprakelijk voor enigerlei schade als gevolg van het niet correct importeren van gegevens uit bronbestanden van de Klant en vice versa, als deze het gevolg is van een niet tijdig gemelde aanpassing in het bronbestand.

21.6 Pulse is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan doordat data van de Klant verloren zijn gegaan tijdens de (onderhouds)werkzaamheden van Pulse. De Klant dient ten alle tijde zelf zorg te dragen voor een back-up van zijn data.

21.7 Pulse is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten en/of telecommunicatieverbindingen.

21.8 De totale aansprakelijkheid van Pulse wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de aansprakelijkheidsverzekeraar van Pulse zal uitkeren. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, is de totale vergoeding voor directe schade beperkt tot € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Pulse aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant de Overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

21.9 De totale aansprakelijkheid van Pulse voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de aansprakelijkheidsverzekeraar van Pulse zal uitkeren. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid beperkt tot € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend (euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

21.10 Aansprakelijkheid van Pulse voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen:
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
schade door verlies of beschadiging van gegevens en/of data;
iedere vorm van schade die geen directe schade is als bedoeld in artikel 21.8.

21.11 De in de leden 8 en 9 van dit artikel genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pulse.

21.12 De aansprakelijkheid van Pulse wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Pulse onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pulse ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pulse in staat is adequaat te reageren.

21.13 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 (vier) weken nadat de schade redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk bij Pulse meldt.

22 Overmacht

22.1 Van overmacht aan de zijde van Pulse is onder andere sprake indien Pulse verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan of storingen in materialen (waaronder tevens wordt begrepen computers en telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder tevens wordt begrepen computers en telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Pulse als in het bedrijf van de Klant als in het bedrijf van derden die bij de Overeenkomst zijn betrokken.

22.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Pulse ten gevolge waarvan Pulse haar verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

22.3 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst een situatie van overmacht intreedt of bekend wordt bij Pulse die Pulse bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Pulse haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, raakt Pulse niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

22.4 Indien als gevolg van voornoemde zoals genoemd in lid 1 nakoming door Pulse blijvend onmogelijk is, heeft Pulse het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Klant gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoelde geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

22.5 Voor zover Pulse ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pulse gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

23 Privacy en bescherming van Persoonsgegevens 23.1 Pulse stelt Producten en Diensten ter beschikking aan de Klant voor verwerking van Persoonsgegevens van de debiteuren en klanten van Klant.

23.2 Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van de verplichtingen die op hen rusten uit hoofde van de AVG binnen het kader van de verplichtingen aangegaan in de Overeenkomst.

23.3 Indien Pulse Persoons- en overige gegevens verwerkt voor de Klant of ten behoeve van de Klant, is Pulse ‘bewerker’ in de zin van de AVG. De Klant is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de AVG. Pulse zal als bewerker uitsluitend de Persoonsgegevens verwerken voor het doel en doeleinden zoals vastgelegd in de Overeenkomst en eventuele nadere schriftelijke instructies van de Klant.

23.4 Pulse is niet aansprakelijk voor een verwerking van persoonsgegevens conform het bepaalde in lid 3 die tot gevolg heeft dat er in strijd wordt gehandeld met de bepalingen van de AVG en Klant vrijwaart haar voor aanspraken van derde partijen die een gevolg zijn van het niet naleven van de verplichtingen als bedoeld in lid 3 van dit artikel.

23.5 De Klant gaat ermee akkoord dat Pulse de (persoons)gegevens van debiteuren en klanten van Klanten, waaronder maar niet beperkt tot verkeersgegevens en registratiegegevens die voortvloeien uit het gebruik van het Product of de Dienst, opslaat en gebruikt, voor zover dit noodzakelijk is:
voor haar administratie en beheerstaken;
om de Klant in staat te stellen de Dienst te gebruiken.

23.6 Pulse zal geen derden inschakelen voor de verwerking van Persoonsgegevens als bedoeld in dit artikel dan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klant. Pulse zal evenmin Persoonsgegevens verwerken buiten Nederland zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klant.

23.7 De door Pulse in het kader van het gebruik van het Product en de Dienst verzamelde Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Pulse. Deze Persoonsgegevens worden, met uitzondering van het bepaalde in lid 6 van dit artikel, zonder toestemming van de Klant niet aan derden verstrekt, tenzij Pulse hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.

23.8 De Klant informeert haar debiteuren en Klanten over de Dienst en over het soort gegevens dat verzameld, opgeslagen en verwerkt zal worden, over de doeleinden en de duur van de verwerking en of de Persoonsgegevens overgedragen worden aan derden. Bovendien informeert de Klant haar debiteuren en klanten over hun rechten met betrekking tot de verwerkte gegevens, zoals onder andere maar niet beperkt tot het recht van correctie of verzet.

23.9 Pulse neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. Indien Klant dat nodig acht, kan Klant hieromtrent aan Pulse schriftelijke instructies (laten) geven, welke door Pulse zullen worden opgevolgd. De Klant is gerechtigd om, na voorafgaand schriftelijk verzoek, de door Pulse in het kader van dit artikel genomen maatregelen te (doen) controleren. De kosten die gemoeid zijn met de maatregelen genoemd in dit artikel zijn voor rekening van Klant.

23.10 Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Pulse de Klant inzage geven in Persoons- en overige opgeslagen gegevens over haar debiteuren en klanten.

23.11 Pulse en alle personen die handelen onder haar gezag zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht, alsmede behoudens gegevens van algemene bekendheid bijvoorbeeld op grond van publicatie in media, of voor zover uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Indien enig wettelijk voorschrift Pulse en/of enige persoon die handelt onder haar gezag tot mededeling verplicht zal Pulse Klant hiervan op de hoogte stellen.

23.12 Na het einde van de Overeenkomst zal Pulse de door haar verzamelde en opgeslagen Persoonsgegevens behouden voor een periode van maximaal zes maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is verplicht na deze zes maanden de opgeslagen gegevens te downloaden. Vervolgens zullen de opgeslagen gegevens hierna bij Pulse worden vernietigd. Voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor de Klant is Pulse niet aansprakelijk.

24 Beëindiging

24.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

24.2 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan Pulse deze met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden door schriftelijke opzegging beëindigen. Pulse zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

24.3 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan de Klant deze na het Initiële Jaar tegen de laatste dag van het volgende kalenderjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal 3 (drie) maanden door schriftelijke opzegging beëindigen. De Klant zal dan nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

24.4 Pulse kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Klant -al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Pulse zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

24.5 Indien de Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Pulse ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Pulse vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

25 Diverse bepalingen

25.1 Pulse behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Pulse zal de wijziging op haar website bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

25.2 Indien de Klant de wijziging niet accepteert, kan hij de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de Klant.

25.3 Indien de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlage(n), of onderdelen daarvan in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van de Overeenkomst.

25.4 De Overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd.

25.5 De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van het artikel of paragraaf die de betreffende bepaling bevat of op enige andere bepaling uit de Overeenkomst. Indien de rest van de bepaling niet wordt beïnvloed, zullen partijen alle redelijke inspanningen aanwenden om binnen redelijke termijn tot een akkoord te komen over wettige en redelijke variaties op de Overeenkomst die nodig zijn om, zoveel mogelijk, hetzelfde effect te bereiken als bereikt zou zijn door het betreffende artikel, of deel van het betreffende artikel.

25.6 Geen van partijen mag haar rechten en plichten onder de Overeenkomst, zowel geheel als gedeeltelijk, cederen, uitbesteden, overdragen of ter beschikking stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met dien verstande dat Pulse haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, zowel geheel als gedeeltelijk, aan haar gelieerde bedrijven mag cederen, uitbesteden, overdragen of ter beschikking stellen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant.

25.7 Op de tussen Pulse en de Klant gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

25.8 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter bij de rechtbank Oost- Brabant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

25.9 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Vragen?
Heb je vragen over deze Algemene Voorwaarden, stel dan je vraag via info@pulsedc.nl.